ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง พล.ปตอ.

 

  1. ประกาศ พล.ปตอ. ที่ 3/2558 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย สพ.
  2. ประกาศ พล.ปตอ. ที่ 2/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. ในท้องถิ่น ปี58
  3. ประกาศ พล.ปตอ. ที่ 4/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย สพ.
  4. ประกาศ พล.ปตอ. ที่ 6/2558 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร ศูนย์วิวัฒน์ฯ พลเมือง ปตอ.พัน.5
  5. ประกาศพล.ปตอ. ที่ 7/2558 ประกวดราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น ปี ๕๘ (เพิื่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
  6. ประกาศ พล.ปตอ. ที่ 8/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ รถพยาบาลแบบที่ 5 พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
  7. ประกาศ พล.ปตอ. ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น ปี ๕๙animated-new