"วิสัยทัศน์กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน" 

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

เป็นหน่วยหลักของกองทัพบก ในการป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ

มีความพร้อมรบ ทันสมัย ทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์

เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา ของกองทัพ และประชาชน

 

     ได้นำมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ    การดำเนินงาน ๓ ประการ  คือ คุณภาพชีวิต คุณภาพคน คุณภาพงาน  ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจคุณภาพชีวิตของกำลังพลโดยเริ่มจาก

    คุณภาพชีวิต   มุ่งพัฒนาไปสู่

  •   กองร้อย  ต้องเป็นบ้านหลังที่สองของทหารกองประจำการ และนายทหารชั้นประทวน
  • นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมให้กำลังพลใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท มุ่งลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ให้กำลังพลและครอบครัว
  • ใช้หลักศาสนา  มาพัฒนาจิตใจ   ให้มีการประพฤติ  ปฏิบัติตน  ในทางที่ดี   ลด  ละ  เลิกอบายมุข  และเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  • พัฒนาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง  แบบยั่งยืน  ให้กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมมากที่สุด  ในการร่วมกิจกรรมของชุมชนและราชการ
  • เขตทหาร ต้องเป็น  เขตปลอดยาเสพติด

        คุณภาพคน   เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ  และขีดความสามารถของกำลังพล  โดยมุ่งเน้นการสร้างอุดมการณ์  ให้กำลังพลมีอุดมการณ์รักชาติ  ศาสนา  และเทิดทูนระบบพระมหากษัตริย์

  • ทหารต้องมีความสง่างาม  มีความเข้มแข็ง  และมีวินัย  รวมทั้ง   รักษาดินแดนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สู่ภายนอก
  • จัดให้มี  และส่งเสริมให้กำลังพลมีความรู้ความสามารถ  ทั้งในวิชาชีพทหาร  และการเพิ่มวิทยะฐานะของการศึกษาในทุกระดับ
  • ผู้บังคับบัญชา  ทุกระดับชั้นต้องเป็นผู้นำที่ดี  เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  และต้องสามารถเป็นครูทหาร  เพื่อฝึกอบรมกำลังพลได้

       คุณภาพงาน   มุ่งเน้นโครงการ  ๕ ส. , การวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม